Privacy & cookie policy

Privacy & cookie policy

1. Waarom deze privacy policy?

1.1. Dit is de privacy policy van DEFRAEYE BOB. Onze bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door DEFRAEYE BOB (al dan niet via onze website beschikbaar op https://www.defraeyebob.be – hierna: de “Website”).

DEFRAEYE BOB is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.2. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website.

In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@defraeyebob.be.

1.3. DEFRAEYE BOB behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op de Website.

1.4. Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Veurne, afdeling(en) Veurne zijn bevoegd in geval van een geschil.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

2.1. Wij (DEFRAEYE BOB). Wij zijn de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

2.2. DEFRAEYE BOB treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden en medewerkers van DEFRAEYE BOB die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsook verwerkers die zij inschakelt (zie artikel 6 hieronder), hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

3. Hoe kunt u ons contacteren?

U kunt DEFRAEYE BOB contacteren via onderstaande gegevens:

Rechtsvorm: BV
Vennootschapsnaam: DEFRAEYE BOB
Zetel: Bergstraat 2B
8680 Koekelare
Ondernemingsnummer: 0430.896.566
Telefoonnummer: 051 58 98 62
Fax: 051 58 33 61
E-mail: info@defraeyebob.be
Hyperlink Website: https://www.defraeyebob.be

4. Welke gegevens verwerken wij van u en hoe?

4.1. DEFRAEYE BOB verwerkt volgende gegevens van u:

 • uw persoonlijke identificatiegegevens: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer;
 • naam van uw onderneming, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer;
 • financiële gegevens: uw bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;
 • elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer u de Website bezoekt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die u hebben doorverwezen, door u bezochte pagina’s op de Website (en datum en tijd);
 • gegevens in verband met uw woning / onroerend goed waarin de werken worden uitgevoerd.

4.2. DEFRAEYE BOB kan deze gegevens rechtstreeks van u ontvangen, bv. omdat u deze bezorgt via het online contactformulier of wanneer u contact opneemt voor een offerte, of onrechtstreeks via derden (bv. via uw architect).

5. Waarom en op basis van wat verwerken wij uw gegevens?

5.1. DEFRAEYE BOB verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • Het uitvoeren van de werken/opdrachten en klanten- en leveranciersbeheer:
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en u de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over ons bedrijf en onze producten en diensten (met name chape, thermische vloerisolatie en akoestische vloerisolatie).

  Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, voor orderbeheer, het uitvoeren en opvolgen van onze werkzaamheden, administratie, facturatie, boekhouding en opvolging van de solvabiliteit van klanten en leveranciers.
  Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u (o.m. inzake de verkoop en plaatsing van chape, thermische vloerisolatie en akoestische vloerisolatie).

  De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u en/of om op uw verzoek bepaalde maatregelen te nemen vóór of met het oog op het sluiten van deze overeenkomst.

  Indien u bepaalde van uw persoonsgegevens, zoals identificatiegegevens en/of financiële gegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt, dan kunnen wij u niet contacteren en kunnen wij u geen producten of diensten leveren.
 • Het optimaliseren van de producten en diensten van DEFRAEYE BOB (bv. contact voor het plaatsen van een review op onze website of social media). Dit kan op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

 • Direct marketing:
  Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het eventueel via nieuwsbrieven of andere middelen toesturen van informatie over onze producten en diensten (chape, thermische vloerisolatie en akoestische vloerisolatie), zoals promoties, acties of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn.

  Indien u klant bent van ons, gebeurt dit op grond van ons (onze) gerechtvaardigd belang(en) om te ondernemen. Indien u geen klant bent van ons, gebeurt dit enkel op basis van uw (vrije) toestemming wanneer u uw e-mailadres hebt ingegeven en het vakje “specifiëren” hebt aangeklikt op de Website. Uw toestemming is vrij en kan op elk moment worden ingetrokken door een e-mail te verzenden aan info@defraeyebob.be.
 • Het verzorgen van een optimale werking van de Website:
  Wanneer u de Website bezoekt of raadpleegt, kunnen bepaalde elektronische gegevens worden verwerkt, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van de Website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.
  Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookie policy: https://www.defraeyebob.be/privacy-cookie-policy/.

 • De doorgifte aan leveranciers, onderaannemers, externe dienstverleners en/of andere contractspartijen van DEFRAEYE BOB voor de uitvoering van voorgaande punten.

 • Het naleven van toepasselijke wetgeving.

5.2. De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” of van profilering.

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast DEFRAEYE BOB)?

6.1. De volgende (categorieën van) ondernemingen, entiteiten of organisaties ontvangen en/of verwerken uw persoonsgegevens (al dan niet als verwerker in opdracht van DEFRAEYE BOB):

 • partners, leveranciers, externe dienstverleners of onderaannemers waarop DEFRAEYE BOB beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van de levering van producten en diensten (plaatsing chape, thermische vloerisolatie of akoestische vloerisolatie) van DEFRAEYE BOB (bv. de IT-leverancier van DEFRAEYE BOB, onderneming die betalings- en facturatiediensten leveren aan DEFRAEYE BOB, bepaalde onderaannemers van DEFRAEYE BOB etc.);
 • de boekhouder(s), accountant(s) en bedrijfsrevisor(en) van DEFRAEYE BOB, de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van DEFRAEYE BOB dan wel andere dienstverleners;
 • de juridische adviseur(s) van DEFRAEYE BOB (bv. advoca(a)t(en), gerechtsdeurwaarder(s)).

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door derden die dit niet in opdracht van DEFRAEYE BOB doen, maar daar zelf verantwoordelijk voor zijn.

6.3. DEFRAEYE BOB kan verplicht worden uw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 5 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn (bv. zeven jaar voor boekhoudkundige en fiscale documenten, vijf jaar voor bepaalde sociale documenten (bv. personeelsdossier) en een verjaringstermijn van tien jaar in het kader van contractuele aansprakelijkheid).

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door DEFRAEYE BOB. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

8.2. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van uw persoonsgegevens.
 • U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan DEFRAEYE BOB u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.
 • verbetering van uw persoonsgegevens;
  verwijdering van uw persoonsgegevens indien:
 • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door DEFRAEYE BOB werden verwerkt;
 • u een gegeven toestemming heeft ingetrokken;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig door DEFRAEYE BOB zouden zijn verwerkt;
  dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting; of
 • de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

Beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.
U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u:

 • de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;
 • DEFRAEYE BOB deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van DEFRAEYE BOB zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

8.3. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt dit eenvoudig laten weten via info@defraeyebob.be en/of u kunt zich via de Website uitschrijven voor nieuwsbrieven. U zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In deze mailings wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

8.4. U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens .
U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door DEFRAEYE BOB berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kunt u ook DEFRAEYE BOB contacteren: info@defraeyebob.be.

8.7. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. ‘GDPR’)).

8.8. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan DEFRAEYE BOB op info@defraeyebob.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan uw identiteit, mogen wij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@defraeyebob.be.


COOKIE POLICY

Algemeen – waarvoor dient deze cookie policy?

1.1. Deze cookie policy is van toepassing op het gebruik van cookies op de website https://www.defraeyebob.be/ (hierna: de “Website”) van BV DEFRAEYE BOB (hierna ook: “DB”, “wij” of “ons”).

1.2. DB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens die zij verkrijgt wanneer u de Website bezoekt (bv. uw IP-adres).

Cookies zijn tevens persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy: hyperlink voorzien.

1.3. Deze cookie policy informeert u over het gebruik en het doel van de cookies op onze Website. Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookie Policy’ op de Website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website.

2. Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt en/of raadpleegt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bv. toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan de Website en op die manier uw gebruikerservaring wordt verbeterd. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

3. De cookies op de Website

3.1. DB maakt gebruik van verschillende soorten cookies op de Website:
i. Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.

ii. Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.

iii. Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies worden zonder uw toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van DB.

iv. Niet-functionele cookies: deze cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en/of commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van de Website. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande, specifieke en uitdrukkelijke toestemming vereist.

Het gaat o.m. om volgende cookies:

a. Analytische cookies:
deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics). Deze cookies geven weer hoe de Website wordt gebruikt. Zo weet DB o.m. hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze Website etc. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten verbeteren. We gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

b. Marketing cookies:
via deze cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd.

c. Socialemediacookies:
deze cookies bieden de mogelijkheid om buttons van socialenetwerksites op te nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals ‘liken’ en ‘pinnen’.

3.2. De Website maakt gebruik van (i) eigen cookies (eerste partij cookies) die rechtstreeks worden geplaatst door onze Website en (ii) cookies van derden wiens diensten op de Website gebruikt (kunnen) worden (derde partij cookies) en die worden geplaatst door een domein dat verschilt van het domein van onze Website.

Eerste partij cookies veronderstellen geen doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen, maar kunnen van een derde verwerker gebruik maken, bv. voor het opmaken van statistieken. Ook voor het plaatsen van bv. eerste partij analytische cookies is uw toestemming vereist.

Derde partij cookies maken het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden hetzij direct (bv. door een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld of een spionpixel), hetzij indirect door cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan deze van de adverteerder.

3.3. Hieronder vindt u een meer gedetailleerde opsomming en beschrijving van de cookies op de Website:

Naam cookieGoogle Analytics cookie
Functie / doelOm de Website te helpen analyseren hoe gebruikers deze gebruiken.
Gegevens die worden verzameld en bewaardInformatie over uw gebruik van de Website, met inbegrip van uw IP-adres.
Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.be/intl/nl/analytics/.
Eigen cookie of cookie van een derde partijCookie van een derde partij
Bewaartermijn26 maanden

4. Toestemming

4.1. Voor het plaatsen en raadplegen van cookies via de Website op uw eindapparatuur is uw toestemming vereist, tenzij het gaat om de technische opslag van informatie of de levering van een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst wanneer het plaatsen van een cookie daarvoor strikt noodzakelijk is.

4.2. Voor functionele cookies is uw toestemming dus niet vereist. Uw toestemming is wel vereist voor niet-functionele cookies.

Uw toestemming moet desgevallend:

 • bekomen worden vooraleer de cookies worden geplaatst. Wanneer uw toestemming niet gegeven wordt, mogen er geen cookies worden geplaatst.
 • geïnformeerd zijn, reden waarom wij u informeren over de verschillende cookies via deze cookies policy;
 • uitdrukkelijk en actief zijn. Uw toestemming wordt daarom bekomen via het aanvinken van de hokjes in de cookies banner op de Website;
 • specifiek zijn en aldus per cookie of per categorie van cookie worden verkregen.

4.3. Indien u via de Website toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kunt u deze instelling te allen tijde wijzigen en uw toestemming terug intrekken. De reeds geïnstalleerde cookies worden dan verwijderd. Dit kan worden aangepast via de cookie banner, rechtsonder elke webpagina.

5. Cookies in- en uitschakelen – beheren

5.1. Bij alle gangbare browsers kunt u de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u toestaat. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld. Via uw webbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf aangegeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt uw webbrowser ook instellen zodanig dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst.

Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: [Internet Explorer – Google Chrome – FireFox – Safari / hyperlinks te voorzien door websitebeheerder].

5.2. Indien u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.

Vragen? Contacteer ons gerust:
BV DEFRAEYE BOB
Bergstraat 2B
8680 Koekelare
Website: https://www.defraeyebob.be/
E-mail: boekhouding@defraeyebob.be

Heeft u een vraag of wenst u een gratis offerte?

Contacteer ons Klik hier voor een gratis offerte